Projekt

RAPID 2– regionalny akcelerator przedsiębiorstw innowacji i doświadczeń

Projekt skierowany do MŚP działających na terenie województwa łódzkiego krócej niż 24 miesiące na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych.

Indywidualny Program Inkubacji i Akceleracji opracowywany dla każdego indywidualnie obejmuje wsparcie finansowe w postaci grantu, eksperckie i doradcze.

WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU 8 742 490,00 PLN
KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH 8 613 000,00 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA 8 105 650,00 PLN

W procesie Inkubacji wyświadczone zostaną usługi:

 • Scouting – poszukiwanie interesujących pomysłów,
 • Szkolenia w zakresie m.in.: analiza ryzyka, analiza pozafinansowych zasobów posiadanych/niezbędnych do pozyskania, opracowanie harmonogramu dalszych działań, opracowanie wstępnego budżetu przedsięwzięcia.

Średnia wartość grantu dla projektów realizowanych w ramach Inkubatora wynosi do 50 000, 00 zł.

Cel szczegółowy:

 • wykreowania i świadczenia na wysokim i profesjonalnym poziomie nowych specjalistycznych usług dla biznesu;
 • standaryzacji świadczonych przez beneficjenta usług;
 • zapewnienie dostępu sektorowi MŚP do usług specjalistycznych, w tym doradczo – szkoleniowych o charakterze kompleksowym, wynikających z analizy potrzeb;
 • promocja przedsiębiorczości oraz rozpowszechnianie informacji o potrzebie rozwoju firm innowacyjnych;
 • pobudzanie przedsiębiorczości poprzez poprawę oraz zapewnienie kompleksowych usług doradczo – szkoleniowych zarówno na etapie uruchamiania jak i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • budowanie postaw proinnowacyjnych poprzez prowadzenie działań informacyjno–promocyjnych mających na celu rozpowszechnianie wiedzy o ofercie jednostek naukowych funkcjonujących w kluczowych specjalizacjach regionu;
 • wspieranie inteligentnych specjalizacji regionalnych.

 

W procesie Akceleracji wyświadczone zostaną usługi w ramach dwóch pakietów usług:

1. Pakiet AKCELERATOR zawierający usługi:

diagnoza możliwości rozwojowych,
ocena potencjału komercyjnego i technicznego rozwiązań,
budowa ścieżek komercjalizacji,
wycena rozwiązań.

2. Pakiet AKCELERATOR PRO zawierający usługi brokerskie dla przedsiębiorstw.

Średnia wartość grantu w działaniach akceleracyjnych z uwagi na wyższy poziom zaawansowania organizacyjnego, większą świadomość i potencjał, a tym samym większe i bardziej złożone potrzeby rozwojowe, w tym również, jeśli chodzi o oferowane produkty/usługi/rozwiązania wynosi do 300 000,00 zł.

Uczestnik programu może otrzymać pomoc finansową (grant) w celu rozwoju produktu/usługi/rozwiązania na zakup:

wynagrodzenia pracowników startupu uczestniczących w Indywidualnym Programie Inkubacji i Akceleracji, w tym osób zaangażowanych na podstawie umów cywilno – prawnych,
zakup usług, w tym usług doradczych,
zakup środków trwałych,
zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Do dofinansowania rekomendowane są projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego: Informatyka i telekomunikacja, Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo), Medycyna, Farmacja, Kosmetyki, Energetyka, w tym Odnawialne Źródła Energii.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020

Nabory w ramach projektu RAPID2

Nabór pierwszy - zakończony

12.07.2023

Wyniki pozytywnej oceny projektów złożonych w ramach naboru 1 RAPID2

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę projektów złożonych w ramach naboru nr 1. Tym samym możemy przedstawić wyniki naboru!

Wyniki pozytywnej oceny projektów złożonych w ramach naboru 1 w ramach projektu „RAPID2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”

LP

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

Wynik oceny

Punktacja

1

Arkady Architektura sp. z o.o. Profesjonalizacja pracowni projektowej Arkady Architektura 

pozytywny

27

2

Propi Piotr Cisowski App violations profiler: inteligentny system profilowania aplikacji i systemów informatycznych

pozytywny

27

3

Ulotkarze.NET Justyna Miedzińska ULOTKARZE.NET – od projektu ulotki po jej kolportaż

pozytywny

27

4

Beata Winogradska MedMonitor

pozytywny

27

5

Igor Szlaski Wdrożenie innowacyjnego usługowego konfekcjonowania i pakowania produktów FMCG

pozytywny

27

6

Pałac Uniejów sp. z o.o. Innowacyjna strefa relaksu i fizykoterapii

pozytywny

27

7

See Invisible Magdalena Gumińska FirstClass – projekt i realizacja produkcji kursów e-learningowych z obszarów rezyliencji i negocjacji opartych na metodyce brain-friendly teaching

pozytywny

27

8

Flow Concept Maciej Kubina Flokowane panele ścienne

pozytywny

26

9

Siss Group sp. z o.o. Wprowadzenie do oferty spółki Siss Group nowej innowacyjnej usługi.

pozytywny

26

10

Lukrent sp. z o.o. Wzrost konkurencyjności firmy LukRent poprzez zakup środków trwałych dla zakładania ogrodów

pozytywny

25

11

Softbee Mateusz Klepacz Opracowanie uli IoT z inteligentnym systemem monitorującym stan pasieki

pozytywny

25

12

Fundacja Adesco Rozwój modelu biznesowego Fundacji Adesco opartego na innowacjach produktowych i procesowych w gastronomii

pozytywny

24

13

SGST SP. Z O.O. ZWDZ – Zaprojektuj-Wykonaj–Dowieź-Zamontuj

pozytywny

24

14

Mcwstol sp. zo.o. Nowoczesna stolarnia do innowacyjnego wytwarzania mebli przy użyciu żywic epoksydowych.

pozytywny

24

15

Inn4U Przemysław Sękalski Rozwój przedsiębiorstwa Inn4U przez rozbudowę infrastruktury cyfrowej do budowania modeli w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego, w tym aplikacji EcoCPR

pozytywny

23

16

Totu Strzelnica sp. z o.o. Strzelnica sportowa oraz IPSC

pozytywny

23

17

Gunss sp. z o.o.

Mobilna obsługa maazynów oraz firm produkcyjnych wraz z usługa transportową

pozytywny

22

18

Kancelaria Geodezyjna Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów Tomasz Ogłoza Innowacyjna działalność w zakresie okresowej kontroli i weryfikacji uproszczonego planu urządzenia lasu na podstawie zdjęć fotogrametrycznych i stanu faktycznego na gruncie. 

pozytywny

20

19

Marcin Tokarski Wdrożenie innowacyjnej produkcji prefabrykowanych energooszczędnych paneli konstrukcyjnych z wykorzystaniem technologii projekcji i pozycjonowania laserowego

pozytywny

20

20

Adamant Adam Brancewicz-Steinmetz Innowacja procesu produkcji podzespołów blacharskich, mechanicznych oraz polimerowych w renowacji pojazdów zabytkowych. Skrócenie łańcucha dostaw, dzięki zastosowaniu technologii addytywnych, obróbki plastycznej i cieplnej.

pozytywny

20

21

Aneta Mirska-Fizjoterapia Uroginekologiczna Aneta Mirska – Fizjoterapia Uroginekologiczna

pozytywny

19

22

CliniqThermale Iwona Jesionowska Innowacyjne metody terapii i rehabilitacji z zastosowaniem wód geotermalnych

pozytywny

19

23

Enpont sp. zo.o. Innowacyjne usługi pielęgniarskie w leczeniu trudnogojących się ran przewlekłych 

Pozytywny – rekomendacja z obniżonym poziomem dofinansowania

18

24

Larvox sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnej karmy dla zwierząt na bazie własnej receptury zawierającego m.in. białko pozyskane z H. illucens

Pozytywny – rekomendacja z obniżonym poziomem dofinansowania

18

Lista rezerwowa

1

Centrum Nowatorskiej Animacji Muzyczny Kocioł Roksana Borowiecka Innowacyjne Studio Dźwięku Współczesności i Animacji Interaktywnej

pozytywny

17

2

Agnieszka Włodarczyk Rallywhite Innowacja w branży beauty 

pozytywny

17

3

 Homes sp. z o.o. Numerologia w biznesie

pozytywny

16

 


12.07.2023
Wyniki pozytywnej oceny projektów złożonych w ramach naboru 1 RAPID2

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę projektów złożonych w ramach naboru nr 1 o zakończeniu PIERWSZEGO naboru do Programu Inkubacji i Akceleracji w ramach realizowanego projektu „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń.

Po zakończonej ocenie przekażemy informacje o zakwalifikowaniu się do Programu.


21.03.2023
OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW

Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. informuje, iż zmianie ulega termin naboru wniosków o przyznanie grantów. Wnioski o przyznanie grantów można będzie składać w terminie do 31 marca 2023 r. do godz. 23.59

Ponadto przypominamy, że wnioskodawcą może być przedsiębiorca należący do sektora MŚP (mikro, mały lub średni przedsiębiorca), który posiada siedzibę na terenie województwa łódzkiego oraz prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące. Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie danych z rejestru przedsiębiorców.

Uwaga!
W ramach konkursu nie dopuszcza się deklaracji utworzenia przedsiębiorstwa tzn. wnioskodawca, który nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej na moment składania wniosku nie spełnia warunku udziału w konkursie.

Wsparcie grantowe może zostać przyznane na realizację rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach. Termin realizacji przedsięwzięć nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2023 r.
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie wydatki na:
– zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych,
– zakup wartości niematerialnych i prawnych,
– zakup usług, w tym usług doradczych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.

Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
o przyznanie grantu w ramach projektu „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Priorytet: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.1 Otoczenie biznesu

Poddziałanie 2.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych

Wnioski o przyznanie grantów można będzie składać w terminie od 14 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. do godz. 23.59

System elektroniczny do składania wniosków zostanie udostępniony na stronie https://rapidakcelerator.pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

Organizator zapewnia, że w przypadku problemów technicznych wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej w formacie .doc, lub .docx, na adres rekrutacja@rapidakcelerator.pl

W przypadku wyczerpania alokacji środków Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru. Informacja o zamknięciu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej na co najmniej 2 dni przed jego zamknięciem.

Kto może składać wniosek:

przedsiębiorstwa, należące do kategorii MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa), które posiadają siedzibę na terenie województwa łódzkiego oraz prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące;

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach programu inkubacji i akceleracji pomoc w formie grantu może zostać udzielona na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach.

W ramach programu inkubacji i akceleracji udzielana jest pomoc w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii z przeznaczeniem w szczególności na:

a) zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych;

b) wartości niematerialnych i prawnych,

c) zakup usług, w tym usług doradczych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.

W ramach niniejszego konkursu koszty robót budowlanych są kosztami niekwalifikowalnymi.

Organizator naboru:

Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o.

biuro: ul. Piotrkowska 262/264

90-361 Łódź

+48 573 444 046

+48 798 789 500

e-mail: konsultacje@rapidakcelerator.pl

Dofinansowanie:

W ramach procesu akceleracji i inkubacji (realizacji projektu) otrzymuje wsparcie inwestycyjne (pomoc finansową) w postaci grantu, oraz wsparcie merytoryczne w postaci usług doradczych specjalistycznych oraz usług doradczych eksperckich dostosowanych do indywidualnych potrzeb inkubowanego startupu.

Dofinansowanie przyznane w formie grantu stanowi pomoc de minimis i nie może przekroczyć 200 000 EUR (100 000 EUR w sektorze transportowym) w okresie trzech lat podatkowych.

Maksymalna wartość dofinansowania w formie grantu wynosi 300 000 zł

Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych

Sposób oceny wniosków:

Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami wyboru projektów, stanowiącymi załącznik do Regulaminu konkursu.

DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ (PRZY NAZWIE DOKUMENTU ZNAJDUJE SIĘ PRZYCISK POBIERZ)


POZOSTAŁE PLIKI

Ogłoszenie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wykaz_Regionalnych_Inteligentnych_Specjalizacji

Kryteria wyboru projektów

rozporządzenie_Komisji_UE_w_sprawie_pomocy_de_minimis

rozporządzenie MIiR w sprawie pomocy de minimis

Nabór drugi - zakończony

28.08.2023

Wyniki pozytywnej oceny projektów złożonych w naborze 2 w ramach RAPID2

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę projektów złożonych w ramach naboru nr 2. Tym samym możemy przedstawić wyniki naboru!

Wyniki pozytywnej oceny projektów złożonych w ramach naboru 2 w ramach projektu „RAPID2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”:

LP

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

Wynik oceny

1

Kasper Olczyk

Nowoczesne technologie kluczem do sukcesu na rynku nieruchomości

pozytywny

2

Webinterior Bartosz Rembecki

Innowacje w zakresie nauczania

pozytywny

3

Maciej Derfel Studio Graficzne Monoma

Powrót do natury – innowacyjne wykorzystanie prozdrowotnych właściwości jedwabiu w odzieży i tkaninach użytkowych

pozytywny

4

Gocom Grzegorz Olech

Podniesienie konkurencyjności w obszarze technologii komunikacyjnych i informatycznych przy wykorzystaniu usług doradczych w ramach projektu RAPID2.

pozytywny

5

Biuro Osiedlowe Jakub Spychalski

Nowoczesne biuro obrotu nieruchomościami

negatywny

6

Marcin Michalak

Opracowanie systemu informatycznego do obsługi konferencji medycznych z głosowaniem za pomocą telefonu.

negatywny

 


30.06.2023 r.

Zmiana terminu naboru wniosków w RAPID2

Informujemy, że zmianie uległ termin składania wniosków w ramach naboru nr 2 w projekcie RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń. Termin został wydłużony do 7 lipca 2023 r. do godz. 23.59.

Szczegółowe informacje dotyczące grantów dostępne są w ogłoszeniu o naborze:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

o przyznanie grantu w ramach projektu „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Priorytet: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.1 Otoczenie biznesu

Poddziałanie 2.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych

Wnioski o przyznanie grantów można będzie składać w terminie od 20 czerwca 2023 r.
do
30 czerwca 2023 r. do godz. 23.59 do 7 lipca 2023 r. do godz. 23.59

System elektroniczny do składania wniosków zostanie udostępniony na stronie https://rapidakcelerator.pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

Organizator zapewnia, że w przypadku problemów technicznych wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej w formacie .doc, lub .docx, na adres rekrutacja@rapidakcelerator.pl.

W przypadku wyczerpania alokacji środków Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru. Informacja o zamknięciu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej na co najmniej 2 dni przed jego zamknięciem.

Kto może składać wniosek:

 1. mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014, we wczesnej fazie rozwoju,

 2. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku wyboru do udziału w programie, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego;

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach programu inkubacji i akceleracji pomoc w formie grantu może zostać udzielona na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach.

W ramach programu inkubacji i akceleracji udzielana jest pomoc w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii z przeznaczeniem w szczególności na:

 1. zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, jeżeli będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,

 2. zakup pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,

 3. zakup usług, w tym usług doradczych, w tym usług promocji i reklamy,

 4. zakup surowców i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

W ramach niniejszego konkursu pozostałe koszty są kosztami niekwalifikowalnymi

Organizator naboru:

Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o.

biuro: ul. Piotrkowska 262/264

90-361 Łódź

+48 573 444 046

+48 798 789 500

e-mail: konsultacje@rapidakcelerator.pl

Dofinansowanie:

W ramach procesu akceleracji i inkubacji (realizacji projektu) otrzymuje wsparcie inwestycyjne (pomoc finansową) w postaci grantu, oraz wsparcie merytoryczne w postaci usług doradczych specjalistycznych oraz usług doradczych eksperckich dostosowanych do indywidualnych potrzeb inkubowanego startupu.

Dofinansowanie przyznane w formie grantu stanowi pomoc de minimis i nie może przekroczyć 200 000 EUR (100 000 EUR w sektorze transportowym) w okresie trzech lat podatkowych.

Maksymalna wartość dofinansowania w formie grantu wynosi 50 000 zł

Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych

Sposób oceny wniosków

Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami wyboru projektów, stanowiącymi załącznik do Regulaminu konkursu.

DOKUMENTY

rozporządzenie MIiR w sprawie pomocy de minimis

Wykaz_Regionalnych_Inteligentnych_Specjalizacji

rozporządzenie_Komisji_UE_w_sprawie_pomocy_de_minimis

Regulamin uczestnictwa granty 50 tys

RAPID 2 Załącznik do regulaminu – Kryteria granty 50 tys


17.06.2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

o przyznanie grantu w ramach projektu „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Priorytet: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.1 Otoczenie biznesu
Poddziałanie 2.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych

Wnioski o przyznanie grantów można będzie składać w terminie od 20 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. do godz. 23.59

System elektroniczny do składania wniosków zostanie udostępniony na stronie https://rapidakcelerator.pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

Organizator zapewnia, że w przypadku problemów technicznych wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej w formacie .doc, lub .docx, na adres rekrutacja@rapidakcelerator.pl.

W przypadku wyczerpania alokacji środków Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru. Informacja o zamknięciu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej na co najmniej 2 dni przed jego zamknięciem.

Kto może składać wniosek:
a) mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014, we wczesnej fazie rozwoju,
b) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku wyboru do udziału w programie, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego;

Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach programu inkubacji i akceleracji pomoc w formie grantu może zostać udzielona na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach.
W ramach programu inkubacji i akceleracji udzielana jest pomoc w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii z przeznaczeniem w szczególności na:
a) zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, jeżeli będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,
b) zakup pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,
c) zakup usług, w tym usług doradczych, w tym usług promocji i reklamy,
d) zakup surowców i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
W ramach niniejszego konkursu pozostałe koszty są kosztami niekwalifikowalnymi

Organizator naboru:
Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o.
biuro: ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź

+48 573 444 046
+48 798 789 500
e-mail: konsultacje@rapidakcelerator.pl

Dofinansowanie:
W ramach procesu akceleracji i inkubacji (realizacji projektu) otrzymuje wsparcie inwestycyjne (pomoc finansową) w postaci grantu, oraz wsparcie merytoryczne w postaci usług doradczych specjalistycznych oraz usług doradczych eksperckich dostosowanych do indywidualnych potrzeb inkubowanego startupu.
Dofinansowanie przyznane w formie grantu stanowi pomoc de minimis i nie może przekroczyć 200 000 EUR (100 000 EUR w sektorze transportowym) w okresie trzech lat podatkowych.
Maksymalna wartość dofinansowania w formie grantu wynosi 50 000 zł
Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych

Sposób oceny wniosków

Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami wyboru projektów, stanowiącymi załącznik do Regulaminu konkursu.


DOKUMENTY

RAPID 2 Załącznik do regulaminu – Kryteria granty 50 tys

Regulamin uczestnictwa granty 50 tys

rozporządzenie MIiR w sprawie pomocy de minimis

rozporządzenie_Komisji_UE_w_sprawie_pomocy_de_minimis

Wykaz_Regionalnych_Inteligentnych_Specjalizacji

Nabór trzeci - zakończony

28.08.2023

Wyniki pozytywnej oceny projektów złożonych w naborze 3 w ramach RAPID2

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę projektów złożonych w ramach naboru nr 3. Tym samym możemy przedstawić wyniki naboru!

Wyniki pozytywnej oceny projektów złożonych w ramach naboru 3 w ramach projektu „RAPID2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”

LP

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

Wynik oceny

1

NELJAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakup usług eksperckich niezbędnych do stworzenia urządzenia medycznego do diagnostyki stopnia zarobaczenia owiec i kóz

pozytywny

2

Tomasz Pałczyński

Akceleracja firmy przez usługi doradcze

pozytywny

3

Propi Piotr Cisowski

Podniesienie kompetencji firmy PROPI Piotr Cisowski poprzez wykorzystanie mechanizmu usług doradczych
w ramach projektu RAPID

pozytywny

4

SOFTBEE Mateusz Klepacz

Podniesienie kompetencji SOFTBEE poprzez wykorzystanie mechanizmu usług doradczych w ramach projektu RAPID

pozytywny

5

JUST BIKE Justyna Nowak

Podniesienie jakości oferowanych usług firmy JUST BIKE Justyna Nowak poprzez usługi doradcze w ramach projektu RAPID

pozytywny

6

Lucky Gold Andżelika Skrzypczak

Podniesienie kompetencji firmy Lucky Gold Andżelika
w sprzedaży karmy dla zwierząt

pozytywny

7

Inn4U Przemysław Sękalski

Rozwój przedsiębiorstwa Inn4U – wsparcie eksperckie dla produktu mEcoCPR

pozytywny

8

IW AMPER IRENA ADAMIAK

Doradztwo w obszarze innowacyjnych technik marketingu branżowego z opracowaniem narzędzi i wstępnym oszacowaniem skutecznościm

pozytywny

9

ULOTKARZE.NET Justyna Miedzińska

Doradztwo w zakresie nowoczesnych technik marketingu internetowego dla portalu ULOTKARZE.NET z opracowaniem raportów i wstępną estymacją ruchu

pozytywny

10

Radiomedi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Strategia wejścia na rynek USA portalu wiedzy i usług dla radiologów i pacjentów Radiomedi jako platformy stanowiącej model międzynarodowej społeczności skupionej wokół diagnostyki obrazowej

pozytywny

11

Flow Studio Monika Kunicka

Rozwój firmy Flow Studio Monika Kunicka poprzez utworzenie strategii marki oraz wejście na nowe rynki z nową usługą

pozytywny

12

Wedding & Events – DJ Paweł Woś

Usługi doradcze szansą rozwoju startupu

pozytywny

13

Pałac Uniejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Usługi doradcze dla branży turystycznej

pozytywny

14

Maikies Design Bartosz Kaczmarek

Blockchain Fashion – Technologia jako Nowy Kierunek Rozwoju dla Marki Odzieżowej.

pozytywny

15

Lukrent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Doradstwo w zakresie możliwości wykorzystania potencjału spółki dla świadczenia usług

pozytywny

16

ToTu Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Profesjonalne doradztwo dla rozwoju firmy

pozytywny

17

Hectar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Model wspomagający i automatyzujący proces ofertowania
i obsługi klientów na podstawie badania ich potrzeb
w zakresie inwestycji gruntowych poprzez wdrożenie innowacyjnych narzędzi oraz dedykowanych formularzy na stronie internetowej.

pozytywny

18

IZO-MAT Mateusz Krześlak

Pozyskanie doradztwa w zakresie nowoczesnego marketingu firmy, ukierunkowanego na zaplanowanie, zoptymalizowanie i wdrożenie efektywnych działań
w szeroko pojętym marketingu.

pozytywny

19

MCWStol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Doradztwo marketingowe szansą rozwoju firmy

pozytywny

20

Qulinarni.pl Edyta Dudkiewicz

Podniesienie jakości oferowanych usług w firmie poprzez usługi doradcze w ramach projektu RAPID

pozytywny

21

Biesaga Art Katarzyna Biesaga

Akceleracja firmy poprzez realizację usług doradczych
w zakresie działań edukacyjnych i występów artystycznych

pozytywny

22

RPS IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Doradztwo w zakresie możliwości stworzenia agencji zatrudnienia

pozytywny

23

Kamerdyner Bożena Laskowska

Doradcze usługi rozwojowe

pozytywny

24

SWEET PLANET S.C. WIEWIÓRSKA I WIEWIÓRSKI

Doradztwo w zakresie nowoczesnych technik sprzedaży e-commerce z opracowaniem narzędzi i wstępną estymacją skuteczności

negatywny

25

Creative Studio

aplikacja mobilna – zamów koszenie

negatywny

26

Michał Motylski

Techniczno-prawna obsługa zdarzeń szkodowych w ruchu drogowym i szeroko pojętym budownictwie

negatywny

27

C CUBE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

C CUBE – Rozwój oferty firmy badań materiałów kompozytowych dzięki wykorzystaniu specjalistycznych usług doradczych.

negatywny

28

Robert Leśnik

Innowacyjne Usługi Inspekcji Instalacji Fotowoltaicznych i Wiatrowych oraz Audytów Budynków z Wykorzystaniem Drona i Kamery Termowizyjnej

negatywny

29

bad life choices Mikołaj Smuga

BADSLETTER – innowacyjna forma komunikacji ze społecznością zgromadzoną wokół marki odzieżowej, jako przykład innowacji w marketingu

negatywny

 


16.08.2023

Nabór nr 3 – masz jeszcze szansę wziąć udział

Informujemy, że zmianie uległ termin składania wniosków w ramach naboru nr 3 w projekcie „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”

Termin został wydłużony do 18 sierpnia 2023 r. do godz. 23.59.

Szczegółowe informacje dotyczące grantów dostępne są w ogłoszeniu o naborze.

Zachęcamy do składania wniosków!! Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz.


28.07.2023

Uwaga, przedłużamy nabór nr 3

Informujemy, że zmianie uległ termin składania wniosków w ramach naboru nr 3 w projekcie „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”

Termin został wydłużony do 16 sierpnia 2023 r. do godz. 23.59.

Szczegółowe informacje dotyczące grantów dostępne są w ogłoszeniu o naborze. Zachęcamy do składania wniosków!!

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

o przyznanie grantu w ramach projektu „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Priorytet: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.1 Otoczenie biznesu
Poddziałanie 2.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych

Wnioski o przyznanie grantów można będzie składać w terminie od 19 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. do godz. 23.59
System elektroniczny do składania wniosków zostanie udostępniony na stronie https://rapidakcelerator.pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

Organizator zapewnia, że w przypadku problemów technicznych wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej w formacie .doc, lub .docx, na adres rekrutacja@rapidakcelerator.pl.

W przypadku wyczerpania alokacji środków Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru. Informacja o zamknięciu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej na co najmniej 2 dni przed jego zamknięciem.

Kto może składać wniosek:
a) mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014, we wczesnej fazie rozwoju,
b) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku wyboru do udziału w programie, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego;

Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach programu inkubacji i akceleracji pomoc w formie grantu może zostać udzielona na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach.
W ramach programu inkubacji i akceleracji udzielana jest pomoc w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii z przeznaczeniem w szczególności na:
zakup usług doradczych niezbędnych do realizacji projektu.
W ramach niniejszego konkursu pozostałe koszty są kosztami niekwalifikowalnymi

Organizator naboru:
Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o.
biuro: ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź

+48 573 444 046
+48 798 789 500
e-mail: konsultacje@rapidakcelerator.pl

Dofinansowanie:
W ramach procesu akceleracji i inkubacji (realizacji projektu) otrzymuje wsparcie inwestycyjne (pomoc finansową) w postaci grantu, oraz wsparcie merytoryczne w postaci usług doradczych specjalistycznych oraz usług doradczych eksperckich dostosowanych do indywidualnych potrzeb inkubowanego startupu.
Dofinansowanie przyznane w formie grantu stanowi pomoc de minimis i nie może przekroczyć 200 000 EUR (100 000 EUR w sektorze transportowym) w okresie trzech lat podatkowych.
Maksymalna wartość dofinansowania w formie grantu wynosi 50 000 zł
Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych

Sposób oceny wniosków

Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami wyboru projektów, stanowiącymi załącznik do Regulaminu konkursu.

DOKUMENTY:

RAPID 2 Załącznik do regulaminu – Kryteria granty 50 tys

Regulamin uczestnictwa granty 50 tys

rozporządzenie MIiR w sprawie pomocy de minimis

rozporządzenie_Komisji_UE_w_sprawie_pomocy_de_minimis

Wykaz_Regionalnych_Inteligentnych_Specjalizacji

Komunikaty

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.